Ιωαννίδης Αναστάσιος
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: Motive Συμβουλευτική
Ιωαννίδης Αναστάσιος
Εταιρία: AdditValue
Ιωαννίδου Άννα
Εταιρία: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ & ΣΙΑ ΙΚΕ
Κάλιοση Μαρία
Εταιρία: Alpha Plan Consultants
Καζάκος Παναγιώτης
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: Motive Συμβουλευτική
Καινουργίακης Μανώλης
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: Alpha Plan Consultants Κρήτης
Καλαμακίδης Γρηγόριος
Εταιρία: ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Καλαμαράς Θεόδωρος
Εταιρία: CLEVERMEDIA AE
Κανέλλου Κική
Εταιρία: ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΙΚΕ
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη