Κάνουρας Νικόλας
Εταιρία: Μετάδοσις Ο.Ε.
Κάνουρας Ορφέας
Εταιρία: Κάνουρας Συμβουλευτική
Κάνουρας Σπυρίδων
Εταιρία: Διοψις ΕΠΕ
Καποδίστριας Κωνσταντίνος
Εταιρία: Σύμβουλοι Προγραμμάτων Ανάπτυξης Μ.Ε.Π.Ε. ΣΥΜ.Π.ΑΝ.
Καραγιλάνης Στυλιανός
Εταιρία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΕΠΕ
Καρανάσιος Παναγιώτης
Εταιρία: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΑΡΣΑΜΗ & Συνεργάτες
Κατσιαούνη Ελένη
Εταιρία: ΑΤΟΜΙΚΗ
Κελέσογλου Μαρία
Εταιρία: ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Κελπέκης Νικόλαος
Εταιρία: Euro partenaire
Κεσόγλου Γαβριήλ
Εταιρία: Genesis Consulting
Κιτσοτόλη Χρύσα
Εταιρία: ΚΙΤΣΟΤΟΛΗ Χ. - ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε.
Κλειδής Μανούσος
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: Alpha Plan Consultants Κρήτης
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη