Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.)

 

consultants1Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε προκειμένου να λειτουργήσει ως Μοχλός Ορθολογικής Ανάπτυξης του επαγγέλματος των Συμβούλων και ως Σήμα Αναγνωρισιμότητας προς τους Επιχειρηματίες. Ο Σύνδεσμος οργανώθηκε και απαρτίζεται από επιχειρήσεις και οι στόχοι του είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα ο ΣΥ.Σ.ΕΠ ως σκοπούς έχει:

  • Την καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του συνεργατικού πνεύματος στον κλάδο των συμβούλων επιχειρήσεων,
  • Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την αποτελεσματικότερη επίλυση αυτών,
  • Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους,
  • Την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του  κοινωνικού  και μορφωτικού επιπέδου αυτών,
  • Την ανάπτυξη διαδικασίων για την πιστοποίηση των μελών και την κατοχύρωση του επαγγέλματος.

Ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων είναι αναγνωρισμένος από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με αριθμό απόφασης 29867/2010.

 

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη