Λάπατας Βλάσιος
Εταιρία: Enter to Business
Λιακόπουλος Ευστάθιος
Εταιρία: Business Support Services
Λιτσαρδάκης Μιχάλης
Εταιρία: ADVANCED QUALITY CONSULTING SERVICES
Λουβιτάκης Ευάγγελος
Εταιρία: Louvitakis - Consultants & Engineers
Λουμάκου Αντιγόνη
Εταιρία: Business Development Services
Λυρίτη Aνθή
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: OECON
Μαδεμλής Γεώργιος
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: TARGET business solutions
Μαλαμάκης Ευθύμιος
Εταιρία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Μαλιώκα Έλενα
Εταιρία: ΜΑΛΙΩΚΑ ΕΛΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ματαυτσή Κωνστ/να
Εταιρία: Alpha Plan Consultants
Μαυροματίδης Φώτης
Εταιρία: Alpha Plan Consultants
Μητσάκου Ευαγγελία
Εταιρία: Ατομική επιχείρηση
Μιχαλοπούλου Μαρία
Εταιρία: Integrated Management Consulting A.E.
Μπαζιωτόπουλος Λεωνίδας
Εταιρία: PEGASUS CONSULTANCY & PARTNERS
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη