Καρανάσιος Παναγιώτης
Εταιρία: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΑΡΣΑΜΗ & Συνεργάτες
Κελπέκης Νικόλαος
Εταιρία: Euro partenaire
Κιτσοτόλη Χρύσα
Εταιρία: ΚΙΤΣΟΤΟΛΗ Χ. - ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε.
Κλειδής Μανούσος
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: Alpha Plan Consultants Κρήτης
Κουλουτμπάμης Αθανάσιος
Εταιρία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ COM & COM
Κούλαλη Νατάσα
Εταιρία: Alpha Plan Consultants
Κωτούδη Ρούλα
Εταιρία: KPR CONSULTING
Κότσυφος Νικόλαος
Εταιρία: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη