ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ
Εταιρία: ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ
Γιώτα Στεφανία
Εταιρία: ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Γκιουζέλης Νικόλαος
Εταιρία: Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Γκόλιαρας Γεώργιος
Εταιρία: Goliaras Support
Γκόρη Καλλιόπη
Εταιρία: Active Coaching
Γραβάνης Αντώνιος
Εταιρία: ΓΡΑΒΑΝΗΣ Α & ΣΙΑ ΟΕ
Γρηγοριάδης Βασίλειος
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: Analyticum
Δέμπας Μάρκος
Εταιρία: ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δέτσης Ιωάννης
Εταιρία: CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δέτσης Ιωάννης
Εταιρία: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Δέτσης Ιωάννης
Εταιρία: BIRDIE ΕΠΕ
Δαμιανίδης Θεόδωρος
Εταιρία: AGROLOGISTICS
Δασκαλάκης Γεώργιος
Εταιρία: Γκιουζέπε Αμάρα & Σια ΕΕ
Δημητρίου Γεώργιος
Εταιρία: George C.Dimitriou, IT Advisor
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη