Βραζιώτης Γεώργιος
Εταιρία: Οικονομικός Λογισμός
Βυργιώτης Αθανάσιος
Εταιρία: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Γάλλου Ιωάννα
Εταιρία: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Γάνδας Χρήστος
Εταιρία: KRD CONSULTING
Γαλάνης Ανδρέας
Εταιρία: EPIDOTOUMENA.COM
Γερούκης Αθανάσιος
Εταιρία: ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
Γεωργίτση Κ. Μαρία
Εταιρία: My Horizon
Γιάνναρος Ιωάννης
Εταιρία: WASTE WATER & ENERGY IKE
Γιώτα Στεφανία
Εταιρία: ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Γκιουζέλης Νικόλαος
Εταιρία: Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Γκόρη Καλλιόπη
Εταιρία: Active Coaching
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη