ΑΚΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Εταιρία: AK INTERNATIONAL
ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Εταιρία: NEWCOM
Αλεβιζάκης Παναγιώτης
Εταιρία: Αλεβιζάκης Παναγιώτης & Συνεργάτες Ο.Ε.
Αλεξίου Θεόδωρος
Εταιρία: OBERON-Θεοδωρής Αλεξίου & Συνεργάτες
Αλεξιάδης Κλεόβουλος
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: Alpha Plan Consultants
Αμοιράς Σταύρος
Εταιρία: Προτεραιότητα Business Servises - Pbs
Ανθεμίδης Στέφανος
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: Ανάλυση Α.Ε.
Αντωνόπουλος Νικόλαος
Εταιρία: BUSINESS SUPPORT SERVICES BSS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αργυροπούλου Ολυμπία
Εταιρία: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Αργυρός Γιάννης
Εταιρία: Ilf Consulting
Αργυρός Ι. Δημήτριος
Εταιρία: Alpha Oikonomotechniki
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη