Μπάλτα Ειρήνη
Εταιρία: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Μπίκος Αθανάσιος
Εταιρία: AXAN - Synergy
Μπαμπατσιάς Χρήστος
Εταιρία: BSS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ ΙΚΕ
Μπασιάς Σταύρος
Εταιρία: ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ & ΣΙΑ ΟΕ
Μπουζούδης Αλεξανδρος
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: Alpha Plan Consultants
Μπουζούδης Δημήτριος
Εταιρία: ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Νάνος Ιωάννης
Ιδρυτικό Μέλος
Ντίλη Αγλαϊα
Εταιρία: Strategickick
Νταγλέρη Μαρία
Εταιρία: DAGLERIS COACHING & TRAINING
Οικονόμου Ιωάννης
Εταιρία: Αφοί Οικονόμου Ο.Ε.
Ουραϊλίδου Στυλιανή
Εταιρία: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Πανταλίδου Αθανασία
Εταιρία: ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Παντελής Κωνσταντίνος
Εταιρία: Anodos Συμβουλευτική
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη