Δέμπας Μάρκος

Εταιρία: ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ
Σύντομο Βιογραφικό: Είναι Οικονομολόγος με Master Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μ.Β.Α. Μελετητήες πτυχίου Β τάξης, κατηγορίας 3 (Οικονομικών μελετών) και κατηγορίας 5 (Μελετών Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας). Η προσωπική εταιρεία συμβούλων «Μάρκος Δέμπας & Συνεργάτες», ιδρύθηκε στη Καβάλα, το 1993, με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες, προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Οι Δραστηριότητες καλύπτουν : α) εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας (για ένταξη έργων σε καθεστώτα επιχορηγήσεων, για διερεύνηση ανάπτυξης επιχειρηματικών ή άλλων δραστηριοτήτων), β) κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων (για επιχειρήσεις και οργανισμούς), γ) διαχείριση και αξιολόγηση κοινοτικών προγραμμάτων και έργων, δ) αναπτυξιακό σχεδιασμό - οργανωτικό και στρατηγικό σχεδιασμό επιχειρήσεων και οργανισμών, ε) συγχωνεύσεις / εξαγορές - χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στ) διαδικασίες διασφάλισης / πιστοποίησης ποιότητας
Located in: Μέλη
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη