Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (Εκλογές 2020)

Τακτικά Μέλη

Θεοδωράκης Ιωάννης - Πρόεδρος

Λιακόπουλος Ευστάθιος - Αντιπρόεδρος

Αλεξιάδης Κλεόβουλος - Ταμίας

Νάνος Ιωάννης - Γενικός Γραμματέας

Συνοδινός Σταύρος - Υπεύθυνος Ανάπτυξης Μελών

Κλειδής Μανούσος - Μέλος

 


Αναπληρωματικά Μέλη

Μπουζούδης Αλέξανδρος - Μέλος

Καζάκος Παναγιώτης - Μέλος

Παπαδόπουλος Κων/νος - Μέλος

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη