Τροποποίηση Καταστατικού (20-05-2015)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΣΥNΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

 

Άρθρο 1

 

            Ιδρύεται από τους Συμβούλους Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης Πανελλήνιος επαγγελματικός Σύνδεσμος με την επωνυμία <<Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων >>  με διακριτικό τίτλο ΣΥ.Σ.ΕΠ. και με έδρα το Δήμο της Θεσσαλονίκης επί της οδού Ι. Κωλέττη 25Β. Ο Σύνδεσμος θα έχει την μορφή της Μη Κυβερνητικής & Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης με θέμα τους σκοπούς όπως αναφέρονται παρακάτω.

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 2

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα ο Σύνδεσμος σκοπούς έχει :

1.Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των συμβούλων επιχειρήσεων.

2.Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών .

3.Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

4.Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του  κοινωνικού  και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

5.Να υποβοηθάει την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευση των μελών του.

6. Να προβαίνει σε διαδικασίες πιστοποίησης των μελών και κατοχύρωσης του επαγγέλματος.

 

ΜΕΣΑ

Άρθρο 3

 Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, ο Σύνδεσμος :

1. Μπορεί να απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διάφορων κοινωνικών ομάδων , για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της.

2. Μπορεί να διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.

3. Μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.

4. Μπορεί να επιδιώκει την εκπροσώπηση του Συλλόγου σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, & γενικά φορείς του Δημοσίου,  για θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.

5. Μπορεί να εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.

6. Μπορεί να συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστές και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.

7. Μπορεί να μετέχει οργανικά σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις , με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς & οργανώσεις με αντίστοιχους σκοπούς.

8. Μπορεί να συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Συλλόγου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.

9. Μπορεί να Συμβάλλει στη δημιουργία ταμείου αλληλοβοηθείας  των μελών και ειδικού λογαριασμού αλληλοβοηθείας στα πλαίσια του Συλλόγου.

10. Συμβάλλει στη συνεχή επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους. Ειδικότερα μπορεί να διοργανώνει επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και  επιχειρηματικές αποστολές για τα μέλη του ή για άλλες επιχειρήσεις με σκοπό  την προώθηση των συμφερόντων των μελών του.

11. Μπορεί να συμμετέχει, να συντονίζει και να διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα, προς όφελος και προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου και των Μελών του. Επίσης μπορεί να συμμετέχει σε κοινές δράσεις, σε συνεργασία με τοπικούς περιφερειακούς εθνικούς και αλλοδαπούς συλλόγους, για την προώθηση της Ευρωπαϊκής συνοχής και πολιτικών της  Ε.Ε, προς όφελος των μελών του.

12. Μπορεί να αναλαμβάνει την υλοποίηση - διοργάνωση δράσεων συμβουλευτικής και υποστήριξη ενεργειών που αφορούν  την καταπολέμηση της ανεργίας, την βοήθεια  ειδικών ευπαθών ομάδων, την προώθηση της ισότητας και καταπολέμησης διακρίσεων, την προώθηση της  ευαισθητοποίησης για τα κοινά, της δημοσιότητας, του  εθελοντισμού. Όλα τα παραπάνω   με τη συμμετοχή των μελών του και γενικότερα μπορεί να προσφέρει  συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς Οργάνωση και Διοίκησης, Έρευνας, Οικονομίας, Επικοινωνίας, Marketing, Logistics και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.

13. Μπορεί να δημιουργεί, να εφαρμόζει και να ελέγχει πιστοποιήσεις επαγγελματικών προσόντων.

«Άρθρο 3Α: ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

1.        Με το παρόν μπορούν να ιδρύονται Τοπικά Παραρτήματα του Συνδέσμου σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.        Με αποφάσεις του Δ.Σ του Συνδέσμου (αρ. 16 -18 του παρόντος) και επικύρωσή τους από την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου (αρ. 12 – 15 του παρόντος) μπορούν να συνιστώνται και άλλα Τοπικά Παραρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο ή να καταργούνται τα υφιστάμενα.

3.       Μέλη των Τοπικών Παραρτημάτων είναι όσα από τα μέλη του Συνδέσμου υπηρετούν στην περιοχή που καλύπτει το Τοπικό Παράρτημα και επιθυμούν να συμμετέχουν στο Τοπικό Παράρτημα.

4.        Όργανα του κάθε Παραρτήματος είναι η Συνέλευση του Παραρτήματος και η Διοικούσα Επιτροπή του. Οι τακτικές Τοπικές Συνελεύσεις γίνονται μία (1) φορά το χρόνο και οι έκτακτες, όταν το ζητήσει το Δ.Σ. του Συνδέσμου ή η Τοπική Επιτροπή του Παραρτήματος ή το ένα τέταρτο (¼) των ταμειακώς εντάξει μελών του Τοπικού Παραρτήματος.

5.        Η Τοπική Συνέλευση εκλέγει τη Διοικούσα Επιτροπή του, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και η οποία έχει την ευθύνη των εργασιών της Τοπικής Συνέλευσης, με θητεία αντίστοιχη των κεντρικών οργάνων.

6.         Για την απαρτία των Τοπικών Συνελεύσεων ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 του παρόντος (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης) παράγραφος 4.

7.         Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τοπικών Παραρτημάτων λαμβάνονται πάντοτε με ψηφοφορία μυστική ή φανερή, ποτέ όμως «δια βοής» και με την πλειοψηφία των παρόντων μελών συμφώνως με το άρθρο 15 του παρόντος. Κοινοποιούνται δε μόνο στο Δ.Σ.

8.         Οι γενικές αρχές που ισχύουν για τη Γ.Σ. του Συνδέσμου ισχύουν και για την Τοπική Συνέλευση.

9.         Ήδη με την παρούσα πράξη ιδρύονται τα ακόλουθα τοπικά παραρτήματα. Μέλη και Διοίκηση των εν λόγω Τοπικών Παραρτημάτων είναι τα μέλη του Συνδέσμου, που υπηρετούν στην περιοχή που καλύπτει το Τοπικό Παράρτημα, ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 37

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΛΕΙΔΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ 8

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΡΑΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 114

ΡΟΔΟΣ

ΠΑΠΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΙΝΙ ΣΥΡΟΣ, 84100

ΣΥΡΟΣ

ΚΑΛΟΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λ.ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 20

ΔΡΑΜΑ

ΑΜΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 92

ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΑΛΙΩΚΑ ΕΛΕΝΑ

ΠΛΑΤΑΙΩΝ 9-11

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ & ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ 17

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 51 - Σ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 104

ΑΘΗΝΑ

10.       Όλες οι προβλέψεις σχετικώς με την εκπροσώπηση των Τοπικών Παραρτημάτων, τη σύγκληση των Οργάνων του, τη Διοίκησή του, τη λήψη αποφάσεων κ.ο.κ. εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που τα Τοπικά Παραρτήματα αποτελούνται από ένα μόνο μέλος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μέλος αυτό νόμιμα λειτουργεί και αποφασίζει ως Συνέλευση και Διοικούσα Επιτροπή του Τοπικού Παραρτήματος. Το αυτό ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που τα μέλη του Τοπικού Παραρτήματος υπολείπονται αριθμητικά των θέσεων που απαιτούνται για τη Διοίκηση και λειτουργία του σχετικού Παραρτήματος, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν, αναλαμβάνοντας τα μέλη αυτά πολλαπλό ρόλο και ιδιότητα μετά από ψηφοφορία μεταξύ τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος σε σχέση με τις ψηφοφορίες.»

ΕΔΡΑ

Άρθρο 4

Διοικητική  Έδρα του Συλλόγου είναι η Θεσσαλονίκη επί της οδού  Ι. Κωλέττη 25Β, η δραστηριότητες όμως του Συνδέσμου καλύπτουν τους επαγγελματίες Πανελλαδικά και δύναται να εκτείνονται & εκτός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας.  Επίσης μπορεί να ιδρύει Παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού για την υποστήριξη των τοπικών μελών & δραστηριοτήτων της.


ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 5

1.Tακτικά έσοδα του Συλλόγου είναι η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους, που καθορίζεται στο ποσό που κάθε φορά καθορίζει η Γενική Συνέλευση. Tο ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Tο δικαίωμα εγγραφής και η συνδρομή αυτή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

2.Έκτακτα έσοδα του Συλλόγου είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εθελοντικές εισφορές των μελών, τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Συλλόγου, από κληροδοσίες, από δωρεές, από γιορτές, από εκδρομές, από εκποίηση υλικών, από τόκους κεφαλαίων και μερίσματα χρεογράφων, από λαχειοφόρες αγορές, από επιχορηγήσεις από το κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, εκδόσεις, διαφημίσεις,  κ.α.

3.Tα έσοδα του Συλλόγου διατίθενται για έξοδα λειτουργίας του γραφείου του, για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού, για έξοδα κίνησης και παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων και για κάθε άλλη ανάγκη του Συλλόγου, που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα.

Η ετήσια διαχειριστική περίοδος ( χρήση) του Συλλόγου είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

 

ΜΕΛΗ

Άρθρο 6

Τα μέλη του Συνδέσμου διαχωρίζονται σε Τακτικά & Δόκιμα μέλη.

Τακτικά Μέλη

1.Τακτικός μέλος του Συλλόγου αυτού μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο & νομικό πρόσωπο που ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του συμβούλου επιχειρήσεων επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη. Η άσκηση του επαγγέλματος αποδεικνύεται από τη δήλωση έναρξης του επιτηδεύματος του συμβούλου επιχειρήσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλει με ελάχιστο κύκλο εργασιών  50.000 € ετησίως την τελευταία χρονιά. Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή αντίστοιχου πιστοποιητικού/-ων κατάρτισης, σχετική με το αντικείμενο. Τα ιδρυτικά μέλη θεωρούνται αυτοδίκαια Τακτικά μέλη χωρίς να τηρούν τις ανωτέρω προϋπόθεσης.

Δόκιμα μέλη

1. Δόκιμο μέλος μπορεί  να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο & νομικό πρόσωπο που ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του συμβούλου επιχειρήσεων & η άσκηση του επαγγέλματος αποδεικνύεται από τη δήλωση έναρξης του επιτηδεύματος του συμβούλου επιχειρήσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..  Το Δόκιμο μέλος γίνεται τακτικό καλύπτοντας τις προϋποθέσεις για να γίνει τακτικό μέλος, κατόπιν & εγκρίσεως της αιτήσεως του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7

 

1.         Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει στο Δ.Σ. έγγραφη αίτηση, που  πρωτοκολλείται στο βιβλίο εισερχομένων του Συνδέσμου και  η οποία θα περιέχει:

α)         ονοματεπώνυμο και ακριβή διεύθυνση

β)         ιδιότητα και ειδικότητα, με την οποία απασχολείται ο αιτών

γ)         αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  & Ταμείου Ασφαλίσεως

δ)         δήλωση ότι αποδέχεται τις νόμιμες αποφάσεις τόσο της Γενικής Συνέλευσης όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και

ε)         το τηλέφωνο κατοικίας & εργασίας του.

στ) Η ηλεκτρονική ταχυδρομική του διεύθυνση. ( email)

2.         H εγγραφή γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου  στην πρώτη μετά την κατάθεση της αίτησης συνεδρίασή του, η δε απόφαση, κοινοποιείται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοσή της. Παράλληλα καταβάλλεται ως εγγραφή το ποσό, που θα καθορίζει η Γενική Συνέλευση, το οποίο δεν συμψηφίζεται με την ετήσια συνδρομή. Mε την εγγραφή του μέλους  στο βιβλίο μελών,  είναι δυνατόν να εκδοθεί ταυτότητα μέλους. Το Δ.Σ. μπορεί να απορρίψει το αίτημα του Υποψήφιου Μέλους είτε για έλλειψη προϋποθέσεων, είτε βάσει κριτηρίων που θίγουν την επαγγελματική φερεγγυότητα του κλάδου.

Aν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε ένα μήνα, τότε ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται αυτοδικαίως. Aν η αίτηση απορριφθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει σχετική απόφαση με τους λόγους άρνησής του και τη γνωστοποιεί το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες στον ενδιαφερόμενο. Τότε μπορεί να ζητήσει την εγγραφή του με απόφαση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης.  Σε περίπτωση θετικής απόφασης, η εγγραφή θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα που υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική αίτηση εγγραφής, χωρίς αυτό να επηρεάζει το κύρος της οποιασδήποτε απόφασης που λήφθηκε στο μεταξύ. Το μέλος, που εγγράφεται, συμμετέχει στη συνέλευση κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Kαταστατικού του Συλλόγου και εφ΄ όσον  είναι εγγεγραμμένο στο βιβλίο μελών.

3. Μαζί με την αίτησή του ο αιτών υποβάλλει στο Σύλλογο υπεύθυνη δήλωση για την κύρια επαγγελματική οργάνωση που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματός του εκλογής αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

4. Το μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης , με νέα ταυτόχρονη υπεύθυνη δήλωσή του , προς τις διοικήσεις και των δύο οργανώσεων και εφόσον έχει περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.

5. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. χωρίς καθυστέρηση την όποια αλλαγή της επαγγελματικής του Διεύθυνσης.

 

 


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

Άρθρο 8

 

1.Kάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται:

α)Να παίρνει μέρος στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.

β)Να ελέγχει τη διοίκηση και να εκφέρει γνώμη για όλα τα ζητήματα, που εμπίπτουν στους σκοπούς του Συλλόγου, και να αξιώνει την εφαρμογή των αποφάσεων των συνελεύσεων για την υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου.

γ)Να ζητάει την υποστήριξη του Συλλόγου σε κάθε του προσπάθεια, που αποβλέπει στο συμφέρον των μελών του και που εμπίπτει στους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου. Απαραίτητη προϋπόθεση της παρούσας είναι η προηγούμενη έγγραφη αίτηση του μέλους και η έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

δ)Να κάνει γνωστά τα προβλήματα – αιτήματά του για προσπάθεια λύσης ή ικανοποίησης.

ε)Να συμβάλλει στη διαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδρίων με έγγραφες υποδείξεις - προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του Συλλόγου και Επιτροπές και αντιπρόσωπος στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες ανήκει ο Σύνδεσμος, εφ’ όσον έχει παρέλθει ένα τουλάχιστο έτος από την εγγραφή του. Εξαίρεση του όρου για το πρώτο έτος αποτελεί η εκλογή του πρώτου Δ.Σ. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε περίπτωση μελών που είναι Νομικά Πρόσωπα έχει μόνο ένα άτομο ανά Νομική Μορφή, και αυτό το άτομο πρέπει να είναι Εταίρος, ή/και Μόνιμο Μακροχρόνιο Στέλεχος. Το άτομο αυτό δηλώνεται με την αίτηση εγγραφής στο Σύνδεσμο και αλλάζει μόνο με έγγραφο από το Νομικό Πρόσωπο και αποδοχή της αλλαγής από το Δ.Σ.

3. Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από την Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

Άρθρο 9

 

Κάθε μέλος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1.Να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Συλλόγου και να συμπαρίσταται στα όργανα της διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών της.

2.Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου και να ενημερώνει άμεσα τη διοίκηση , για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση.

3.Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Συλλόγου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Συλλόγου και τη Διοίκηση αυτής και

4.Να εκπληρώνει τακτικά τις ετήσιες οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οποίες ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο & επικυρώνονται από την Γενική Συνέλευση.

5. Τα μέλη υποχρεούνται να ακολουθούν τον κώδικα δεοντολογίας του Συνδέσμου για τον οποίο θα ενημερώνονται  κατά την εγγραφή των από το Διοικητικό συμβούλιο, καθώς και για κάθε μελλοντική τροποποίηση αυτού.

 

 

ΑΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

Άρθρο 10

1. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου κατά πλειοψηφία, διαγράφεται κάθε μέλος, που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις εισφορές του περισσότερο από ένα (1) έτος. & αποδεδειγμένα έχει ενημερωθεί εγγράφως.  Eγγράφεται δε και πάλι αυτοδίκαια μόλις καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές του. Για διαγραφή των μελών  του Διοικητικού συμβουλίου απαιτείται πλειοψηφία 5/7.

2. α) Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ύστερα από πρόταση του προεδρείου ή του ενός τρίτου (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου & επικύρωσης της απόφαση από την  Γενικής Συνέλευσής  διαγράφεται κάθε μέλος, που συστηματικά αντιτίθεται στους σκοπούς του Συλλόγου ή παραβαίνει το Καταστατικό ή τις αποφάσεις των οργάνων του. H Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την διαγραφή αν σ' αυτήν παρίσταται το 1/4 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, με πλειοψηφία των 2/3 ορίζοντας συγχρόνως και τη διάρκεια της διαγραφής.

β) Πριν από την απόφαση, ζητούνται εγγράφως σε συγκεκριμένο χρόνο εξηγήσεις από το μέλος που κατηγορείται. Aν το μέλος δεν απαντήσει, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ερήμην του.

γ) H απόφαση για την διαγραφή επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση στην πρώτη μετά την έκδοση της απόφασης σύγκλησή της. Τα μέλη μπορούν να προτείνουν την διαγραφή άλλων μελών  είτε με επιστολή των προς το Διοικητικό Συμβούλιο είτε κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης   τηρουμένων των ανωτέρω.

δ) Eπανεγγραφή μπορεί να γίνει ύστερα από αίτησή του και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ακολουθούμενης της ίδιας διαδικασίας διαγραφής, που επικυρώνεται με απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

ε) Kάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή μέχρι την ημέρα εκείνη και μέχρι τέλος του έτους των οφειλομένων συνδρομών. Έχει επίσης υποχρέωση να παραδώσει την ταυτότητα του μέλους , το βιβλιάριο του Συλλόγου και κάθε άλλο έγγραφο του Συλλόγου που έχει στην κατοχή του. Tα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις, που είχαν αναλάβει μέχρι τη ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής τους.

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 11

Όργανα Διοίκησης και Eλέγχου του Συλλόγου είναι:     

α)         H Γενική Συνέλευση των μελών του

β)         Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ)         H Ελεγκτική Επιτροπή

 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

 

Άρθρο 12

 

1.H Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου.

2.Στη Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος νόμιμα μόνο τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την έναρξη των εργασιών  αυτής.  Δεν μπορούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση πρόσωπα, που δεν έχουν καμία σχέση με το Σύλλογο εκτός αν εγκριθεί η παρουσία από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία.

3.Oι Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Άρθρο 13

 

H Γενική Συνέλευση ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν το Σύλλογο και ειδικότερα:

1.Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και Oικονομικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

2.Aποφασίζει για τον Διοικητικό και Oικονομικό Aπολογισμό της προηγούμενης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης.

3.Eκλέγει τα μέλη των Eφορευτικών Eπιτροπών σύμφωνα με το Kαταστατικό του Συλλόγου και τους Nόμους.

4.Tροποποιεί, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, το παρόν Kαταστατικό.

5.Συζητά και αποφασίζει για τα προβλήματα των μελών και για το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου.

6.Aποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την εγγραφή και διαγραφή μελών σύμφωνα με το Kαταστατικό και το Nόμο.

7. Εκλέγει και ανακαλεί οπωσδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους του συλλόγου στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που θα ανήκει ο Σύνδεσμος και ελέγχει τη δράση αυτών.

8. Εγκρίνει ή απορρίπτει τους ετήσιους ισολογισμούς.

9. Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει τα ποσά εξόδων κίνησης, παράστασης και οδοιπορικών της διοίκησης.

10. Αποφασίζει για αποδοχή δωρεών , κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του συλλόγου.

11. Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων του συλλόγου για τη στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής και για όλα τα συναφή εμπράγματα δικαιώματα ακινήτων του συλλόγου. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων τουλάχιστον των παρόντων στη Γενική Συνέλευση.

12.Αποφασίζει για τη διάλυση του συλλόγου , τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

8.Συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.


ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 14

 

1. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της και μέσα στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και η οποία στέλνεται στα μέλη οχτώ τουλάχιστον μέρες πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Έκτακτα η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών 8 μέρες πριν την σύγκληση της, με γραπτή αίτησή τους στην οποία θα περιλαμβάνουν και τα θέματα συζήτησης.

3. Οι προσκλήσεις πρέπει να γράφουν απαραίτητα :

Α. Τον τόπο, το χώρο , την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης.

Β. Τα θέματα που θα συζητηθούν.

4. Για να ληφθεί απόφαση στη Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου, τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση , συνέρχεται , χωρίς άλλη διατύπωση , επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την ίδια μέρα και δύο ώρες μετά, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου ( ¼) τουλάχιστον , των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση ακόμα η Γενική Συνέλευση συνέρχεται , χώρια άλλη διατύπωση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οπωσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

5. Επίσης η σύγκληση της γενικής συνέλευσης γίνεται και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές  διευθύνσεις που έχουν αναφέρει τα μέλη στον σύλλογο. Η πρόσκληση αποστέλλεται με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλα τα μέλη από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που διατηρεί ο σύνδεσμος. Τα μέλη οφείλουν εντός 2 ημερών από την αποστολή να επιβεβαιώσουν με απάντηση προς όλους ότι έλαβαν την πρόσκληση. Η υποχρέωσή τους αυτή θα αναγράφεται  στην πρόσκληση που θα στέλνεται. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει κάποιο μέλος ο σύνδεσμος στέλνει πάλι την πρόσκληση στο μέλος που δεν απάντησε και ενημερώνει σχετικώς τα υπόλοιπα μέλη ότι αναμένεται η απάντηση του μέλους που δεν απάντησε. Αν το μέλος πάλι δεν απαντήσει εντός 2 ημερών τότε τηλεφωνικά τον ενημερώνουν για την πρόσκληση στο τηλέφωνο που έχει δηλωμένο στον σύνδεσμο. Η τυχόν μη απάντησή του είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά δεν θίγει το κύρος της πρόσκλησης. 

6. Τηλεδιάσκεψη : Η συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με τηλεδιάσκεψη υπό τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου διενεργείται η τηλεδιάσκεψη δύναται να καταγράφει τις σχετικές συζητήσεις. Σε περίπτωση διενέργειας της συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ο σύνδεσμος οφείλει να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το σύνδεσμο με την τοποθεσία από όπου τα μέλη μπορούν να μεταφορτώσουν αντίγραφο της σχετικής καταγραφής. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Ο σύνδεσμος  οφείλει να καταγράψει τις σχετικές αποφάσεις στα βιβλία του συνδέσμου. Κάθε μέλος δικαιούται να απαιτεί τη διενέργεια της συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη αντί για φυσική παρουσία εφόσον συντρέχει  λόγος.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 15

 

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

2. Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του συλλόγου, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( ¾), της απαρτίας αυτής.

3.Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως διά βοής.

4. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται :

Α.Σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Β.Σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και την επιλογή της από αυτές κυρίας και για κάθε μεταβολή εγγραφής και επιλογής.

Γ.Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση.

Δ.Σε προσωπικά ζητήματα.

Ε.Στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

5.Επιτρέπεται η εξουσιοδότηση  μέλους  να ψηφίζει για λογαριασμό ενός μόνο άλλου μέλους με έγγραφη βεβαίωση που παραδίδεται σε γραμματεία Γεν. Συνέλευση. Δεν επιτρέπεται η από μέλη εξουσιοδότηση τρίτου , μέλους ή μη, για τη συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης, στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.

6. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας.

7. Κατά τις ψηφοφορίες εκτός των μελών, απαγορεύεται να βρίσκονται στη Γενική Συνέλευση  τρίτα πρόσωπα.

8. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν αυτό ζητηθεί από τα 2/3 των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών-

9. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση , τις ψηφοφορίες και τις λαμβανόμενες αποφάσεις τηρούνται , με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το , κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφολέκτη και πέντε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο του Συλλόγου.

10. Απόφαση συνέλευσης  με ανταλλαγή email ( ηλεκτρονική ψηφοφορία) : Είναι επιτρεπτή η λήψη αποφάσεων γενικής συνέλευσης μέσω ανταλλαγής email και συγκεκριμμένα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τα emailsαπευθύνονται πάντοτε ταυτόχρονα σε όλους τους παραλήπτες. Οι αποφάσεις θεωρούνται ληφθείσες μόνο εφόσον όλα τα μέλη αποστείλουν email που να εκθέτει με απόλυτη σαφήνεια το περιεχόμενο της ψηφοδοσίας τους. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών από την έναρξή της , τότε η ψηφοφορία ακυρώνεται. Ο σύνδεσμος οφείλει να καταγράψει τις σχετικές αποφάσεις στα βιβλία του συνδέσμου.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΚΛΟΓΗ

 

Άρθρο 16

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά  (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία, κατά τις παρακάτω διατάξεις.

2.

α.) Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

β.) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πριν τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει τη νομιμότητα της αίτησης και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.

γ.) Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.

δ.) Οι εκλογές διενεργούνται στα γραφεία του συλλόγου ή σε άλλον χώρο κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ή μέσα σε δέκα μέρες από την ίδια τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των  μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη, οι πρώτοι επτά σε ληφθείσες ψήφους, γίνονται τακτικά μέλη κ.ο.κ. ‘Ητοι εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά τη σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης. Οι δε λοιποί κατά τη σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πράττει μυστική ψηφοφορία.

5.Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους, αντίστοιχα σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή έκπτωσης αυτού.

6.Σε περίπτωση  αδυναμίας αναπλήρωσης μελών που απεχόρησαν για οποιοδήποτε λόγω ή αιτία συγκαλείται Γενική Συνέλευση με θέμα Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός 10 ημερών.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Άρθρο 17

 

1. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από το συνδυασμό που πλειοψήφησε, ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο μέσα σε οκτώ ( 8) μέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.

Α. Γίνεται ψηφοφορία στην αρχή, για την εκλογή των μελών του Προεδρείου, με απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφόσον στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν περισσότεροι του ενός συνδυασμού.

Β. Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων του κάθε αξιωματούχου του προεδρείου, δηλαδή για Πρόεδρο, αντιπρόεδρο, κτλ.

Γ. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η εκλογή ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα ημέρα η εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.

2. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού και πέραν των δύο μελών από ίδια εταιρία οι συνδεδεμένες εταιρίες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Συλλόγου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή με αίτηση του ενός τρίτου ( 1/3) των μελών του κοινοποιούμενη τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα Δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα , τουλάχιστον μέλη και με απαραίτητη παρουσία του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού.

5. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 13 του προηγούμενου άρθρου 14 χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών των συνδυασμών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του , που γίνεται πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και με θέμα την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή οι προτάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή.

6.Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου,  σε 3 συνεχές συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο, σε αντικατάσταση αυτού έως τη λήξη της θητείας του.

7. Επίσης η σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου  γίνεται και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές  διευθύνσεις που έχουν αναφέρει τα μέλη του Δ.Σ.  στον σύλλογο. Η πρόσκληση αποστέλλεται με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλα τα μέλη του Δ.Σ.  από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που διατηρεί ο σύνδεσμος. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν εντός 2 ημερών από την αποστολή να επιβεβαιώσουν με απάντηση προς όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ότι έλαβαν την πρόσκληση. Η υποχρέωσή τους αυτή θα αναγράφεται  στην πρόσκληση που θα στέλνεται. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει κάποιο μέλος του Δ.Σ. ο σύνδεσμος στέλνει πάλι την πρόσκληση στο μέλος του Δ.Σ. που δεν απάντησε και ενημερώνει σχετικώς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ότι αναμένεται η απάντηση του μέλους του Δ.Σ. που δεν απάντησε. Αν το μέλος του Δ.Σ. πάλι δεν απαντήσει εντός 2 ημερών τότε τηλεφωνικά τον ενημερώνουν για την πρόσκληση στο τηλέφωνο που έχει δηλωμένο στον σύνδεσμο. Η τυχόν μη απάντησή του είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά δεν θίγει το κύρος της πρόσκλησης.

8. Τηλεδιάσκεψη : Η συνέλευση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διενεργείται και με τηλεδιάσκεψη υπό τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου διενεργείται η τηλεδιάσκεψη δύναται να καταγράφει τις σχετικές συζητήσεις. Σε περίπτωση διενέργειας της συνέλευσης του διοικητικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης ο σύνδεσμος οφείλει να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το σύνδεσμο με την τοποθεσία από όπου τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να μεταφορτώσουν αντίγραφο της σχετικής καταγραφής. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Ο σύνδεσμος  οφείλει να καταγράψει τις σχετικές αποφάσεις στα βιβλία του συνδέσμου. Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να απαιτεί τη διενέργεια της συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη αντί για φυσική παρουσία εφόσον συντρέχει  λόγος.

9. Απόφαση διοικητικού συμβουλίου  με ανταλλαγή email (ηλεκτρονική ψηφοφορία) : Είναι επιτρεπτή η λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου  μέσω ανταλλαγής email και συγκεκριμμένα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τα emailsαπευθύνονται πάντοτε ταυτόχρονα σε όλους τους παραλήπτες. Οι αποφάσεις θεωρούνται ληφθείσες μόνο εφόσον όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποστείλουν emailπου να εκθέτει με απόλυτη σαφήνεια το περιεχόμενο της ψηφοδοσίας τους. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών από την έναρξή της , τότε η ψηφοφορία ακυρώνεται. Ο σύνδεσμος οφείλει να καταγράψει τις σχετικές αποφάσεις στα βιβλία του συνδέσμου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Άρθρο 18

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και κατευθύνει τη δράση αυτού, στην επιδίωξη και πραγματοποίησή των στο άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α.) Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Συλλόγου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής. β.) Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους, για τη στέγαση των γραφείων του συλλόγου και την άσκηση των λειτουργιών αυτού. γ.) Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών. δ.) Καταρτίζει του ετήσιους προϋπολογισμούς , ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου. ε.) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερησίας διάταξης αυτών και στ.) Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων της Ένωσης ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών , στρεφομένων κατ΄ αυτής και για κάθε ένδικο μέσο, ή παραίτηση απ΄ αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα της Ένωσης , περιλαμβανομένων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική συνδρομή, ως και άλλη επιβάρυνση των μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές του, σε επιτροπή από Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

3. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου αυτού, είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στο προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Άρθρο 19

 

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί αυτός τη συνεδρίαση υπογράφοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις , προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται , σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά του Συλλόγου.

2.Εκτελεί σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα , τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

3.Εκπροσωπεί το Σύλλογο απέναντι σε κάθε αρχή, Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα , στις μεταξύ του Συλλόγου και αυτών πάσης φύσεως δημόσιες σχέσεις.

4.Συνάπτει μετά του Γενικού Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα του Συλλόγου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.

5.Δέχεται και ασκεί αγωγές , ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα , ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Συλλόγου τον οποίο και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους.

6.Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου και κάθε εντολή προς πληρωμή , χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.

7.Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Συλλόγου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία, στη διαχείρισή του.

8.Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

Άρθρο 20

 

1. Ο Γεν. Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Συλλόγου, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Συλλόγου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού του Συλλόγου και συμπαρίσταται στο Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις του Συλλόγου.

2. Προϋπογράφει , μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής , τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του, στη μελέτη , τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Συλλόγου και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.

3. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων μελών, πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου & φύλαξης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου & Γεν. Συνέλευσης.

4. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γεν. Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά, στα καθήκοντά του, από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 

Άρθρο 21

 

1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Συλλόγου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας , την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων , των εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα ο Ταμίας :

Α. Προσυπογράφει , μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

Β. Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα του Συλλόγου, σε τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές του Συλλόγου, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά σύμφωνα με τις εντολές που του δίνονται και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.

Γ. Συντάσσει τακτικά , κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων Συλλόγου.

Δ. Επιμελείται , σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, για την έγκυρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμιακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς τον Σύλλογο.

Ε. Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων , αξιών , χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου.

ΣΤ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απρόβλεπτων μικροεξόδων και δαπανών του Συλλόγου.

2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του, από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.


Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 22

 

1.Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία ( 3 ) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 16, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τριετής.

2.Η Ελεγκτική Επιτροπή , μόλις εκλεγεί , συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία , εκλέγει τον Πρόεδρό της , ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.

3.Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου.

4.Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και , κατά την εκτέλεση του έργου της , έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γεν. Γραμματέας , ο Ταμίας και όλα τα όργανα του Συλλόγου, θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά , λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.

5.Ένα μήνα τουλάχιστον , προ της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 10 μέρες τουλάχιστον προ της Συνελεύσεως.

6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και τον απολογισμό , που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής , με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίσης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή , η Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός των γραφείων του Συλλόγου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών , εκτός των γραφείων του Συλλόγου.

8. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε το κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος , ή δύο από τα μέλη της , ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν τη συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία , τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

9. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα 2 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

10. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από 2 συνεχέις συνεδριάσεις , κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 23

1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται αν εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους του Συλλόγου για τις ανώτερες οργανώσεις που μετέχει, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση , να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το καταστατικό του Συλλόγου, να αποφασίσει για τη διάλυση του Συλλόγου και για κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση , πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την  εκλογή αυτής εφαρμόζονται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μαζί με τα τρία τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά , που αντικαθιστούν τον οποιονδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς , οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι 2.

4. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σε περίπτωση εκλογών καταστατικών οργάνων και αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις είναι ο αντιπρόσωπος της Δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982.

5. Στην Εφορευτική  Επιτροπή , δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει , πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας , τη γνησιότητα του αντιγράφου του Μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβουλίο.

7. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους με το ειδικό εκλογικό βιβλιάριο όταν αυτό εκδοθεί. Μέχρι να εκδοθεί το εκλογικό βιβλιάριο και αντ΄ αυτού η ψηφοφορία γίνεται με το βιβλιάριο ασθενείας ή το ασφαλιστικό βιβλιάριο. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας , χωριστό για κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

8. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά το χρόνο ψηφοφορίας , ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας , να απομακρύνει εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία, και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Συλλόγου, για την υποβοήθηση του έργου της.

9. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγή των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.

10.Μετά το τέλος της ψηφοφορίας , η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από τους υποψηφίους, τους εκλεγέντες σύμφωνα με το άρθρο 14 για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

11.Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, την διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων , τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συλλόγου, αντίγραφα δε αυτών στο αρχείο του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Άρθρο 24

 

1. Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου στις  δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις οποίες είναι μέλος ο Σύνδεσμος, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι τριετής και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 16 περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου που εφαρμόζεται ανάλογα. Οι υποψήφιοι για τα όργανα έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι και για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

2.Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, οι δε κατά σειρά επιλαχόντες κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους, αναπληρώνουν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους , σε περίπτωση παραιτήσεως , θανάτου, έκπτωσης ή ανακλήσεως των τακτικών μελών.

3.Για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου στις Ομοσπονδίες ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν επιλέξει το σωματείο τούτο σαν κύρια οργάνωση. Το μέλος δεν δικαιούται να αλλάξει οργάνωση πριν περάσουν τρία χρόνια από τις εκλογές στην πρωτοβάθμια οργάνωση , την οποία προηγούμενα είχε επιλέξει σαν κύρια, και στην οποία είχε ψηφίσει για την εκλογή των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

 

ΒΙΒΛΙΑ

 

Άρθρο 25

 

1. Για την άρτια λειτουργία και την νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται πριν να χρησιμοποιηθούν από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου.

α. Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά , το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωσή του.

β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης .

γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

δ. Βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

 ε. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.

στ. Βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται , με αριθμητική σειρά , τα ονοματεπώνυμα των μελών του Συλλόγου, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό, αποτελεί και τον αριθμό του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης και η ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση , η ημερομηνία έκδοσης, καθώς επίσης και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας, αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας οργάνωσης στην όποια τυχόν ανήκει το μέλος.

ζ) Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

2. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και οιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία , που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν .

3. Τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και οι υπερκείμενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει ο Σύνδεσμος , έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Άρθρο 26

 

1. Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού , αποφασίζει η Γενική Συνέλευση , που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού, και το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 1712/87.

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Άρθρο 27

 

1. Ο Σύνδεσμος διαλύεται : α. Σύμφωνα με το νόμο. β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 1712/87

2. Διαλυομένου του Συλλόγου , η περιουσία του διατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εντολή της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΣΗΜΑ

 

Άρθρο 28

 

Ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.) έχει δική του σφραγίδα, λάβαρο και σήμα. Α. Η σφραγίδα του είναι κυκλική και έχει στο κέντρο την ονομασία του Συνδέσμου ( Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων) και περιφερειακά την επωνυμία και το έτος ίδρυσης. Β.  Το λάβαρο του Συλλόγου είναι χρώματος μωβ και φέρει την απεικόνιση ενός κύκλου μωβ χρώματος όπου στο μέσο αυτού υπάρχει κάθετα τεθλασμένη γραμμή άσπρου χρώματος και κάτω από τον κύκλο με λατινικά κεφαλαία μαύρα γράμματα αναγράφεται η επωνυμία SYSEP.

 


ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

 

Άρθρο 29

 

1. Ο Σύνδεσμος αναγνωρίζει δωρητές Ευεργέτες εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη..

2. Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 30

 

Kάθε τι που δεν προβλέπεται από το Kαταστατικό αυτό ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σύμφωνα με τους κείμενους νόμους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού , με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Άρθρο 31

 

1.         Tο Kαταστατικό αυτό αποτελούμενο από 31 άρθρα αποτελεί κωδικοποίηση κατά κεφάλαιο και κατ' άρθρο των διατάξεων, όπως εγκρίθηκαν από τα ιδρυτικά μέλη.

2.         H ισχύς του Kαταστατικού αυτού θα αρχίσει από την έγκρισή του από το Δικαστήριο.

3.         Το παρόν Kαταστατικό εγκρίνεται ως έχει και υπογράφεται, όπως πιο κάτω, από τα ιδρυτικά μέλη.  Tελευταία σελίδα του Kαταστατικού αυτού είναι η τριακοστή τρίτη (33).

Toπαρόν καταστατικό αποτελούμενο από 31 άρθρα μετά τις τροποποιήσεις εγκρίθηκε σήμερα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό.

Θεσσαλονίκη,  20 Μαΐου 2015

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη