Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Υπηρεσιών Συμβούλων


Παρακαλούμε να απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις

1. Η εταιρία σας έχει ενταχθεί στο παρελθόν σε Επιδοτούμενο Κοινοτικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με:

2. Εάν συνεργαστήκατε με Σύμβουλο, παρακαλούμε σημειώστε τον βαθμό ικανοποίησής σας από την συνεργασία σας:

3. Εάν υπήρξαν προβλήματα στην συνεργασίας σας με το Σύμβουλο ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα:
(βαθμολογείστε με κλίμακα από 1 έως 5, θεωρώντας το 1. Πολύ θετικό 2. Θετικό 3. Μέτριο 4. Αρνητικό 5.Πολύ αρνητικό)

4. Εκτιμάτε ότι ένας Επιχειρηματικός Σύμβουλος – Εταιρία Συμβούλων θα μπορούσε να βοηθήσει στην βελτίωση της επιχείρηση σας ; *


* υποχρεωτικά πεδία

 

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη