Διαδικτυακή συνάντηση με πρωτοβουλία του Επιμ. Χανίων και του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων, διοργανώθηκε στις 13/05/2021

Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Χανίων και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων, διοργανώθηκε στις 13/05/2021, διαδικτυακή συνάντηση ανάμεσα στους οποίους συμμετείχαν ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης προγραμμάτων Ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης και ταμείου συνοχής κ Γεώργιος Ζερβός, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης, ο υπεύθυνος συμβουλευτικής των επιχειρήσεων του επιμελητηρίου κ Δημήτρης Μουντάκης και εκ μέρος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων ο Αντιπρόεδρος κ Θεοδωράκης Γ. , το μέλος του ΔΣ Κλειδής Μανούσος και ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου κ Στέφανος Τοπάλης

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την μη επιστρεπτέα επιχορήγηση της Περιφέρειας Κρήτης. Έμφαση δόθηκε στο ζήτημα των διαδικασιών και των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση των ενστάσεων, των επιχειρήσεων εκείνων που κρίθηκαν απορριπτέες σε πρώτη φάση.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη