Αποστολή Προτάσεων ΣΥΣΕΠ στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

O ΣΥΣΕΠ μετά απο την εποικοδομητική συνάντησή του με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο. Άδωνη Γεωργιάδη, απέστειλε στις 21 Ιουλίου 2020 προτάσεις σχετικά με τη Συστέγαση Επιχειρήσεων, Πλατφόρμα DE MINIMIS, Μητρώο Δικαιολογητικών για την υποβολή προγραμμάτων και τη Κωδικοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη