Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΕΦΕΠΑΕ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος απευθήνει ο ΕΦΕΠΑΕ στα πλαίσια της επικαιροποίησης και εμπλουτισμού του Μητρώου Αξιολογητών ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρησης των κρατικών ενισχύσεων.Τις προυποθέσεις συμμετοχής καθώς και ολόκληρη την πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

 

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη