«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Σχετικά με τη Νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αιωρείται μια φημολογία ότι εάν υπάρχει άδεια δόμησης ή έστω αριθμός πρωτοκόλλου αυτής, τότε η επένδυση έχει ένα καλό βαθμό ωριμότητας και παίρνει επιπλέον βαθμούς.

Ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.) ενημερώνει τα μέλη του και τους επενδυτές ότι δεν κερδίζει υψηλότερη βαθμολογία επένδυση που διαθέτει άδεια δόμησης.

Δεν προκύπτει από τον οδηγό εφαρμογής ούτε από διευκρινίσεις της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ότι η έκδοση άδειας δόμησης τυγχάνει υψηλότερης βαθμολογίας σε σχέση με μια επενδυτική πρόταση που δεν έχει άδεια δόμησης.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη