Νέα έρευνα απο τον ΣΥΣΕΠ

Στην διεξαγωγή νέας έρευνας προχωράει ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων. Η έρευνα που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά  αφορά την ικανοποίηση των πελατών απο τις υπηρεσίες των Συμβούλων Επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει διεξαχθεί και στο παρελθόν απο τον Σύνδεσμο και τα συμπεράσματα που προέκυψαν αποτέλεσαν οδηγό για τις επιχειρήσεις συμβούλων επιχειρήσεων. Παλαιότερες ερευνες μπορείτε να βρείτε εδώ.  Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα αναλυθούν σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του 2013 και 2015 και αναμένουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη