Επιστολή διαμαρτηρίας προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Νέα επιστολή διαμαρτηρίας απέστειλε  την 27/12/2016 ο ΣΥΣΕΠ με παραλήπτη την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και ποιο συγκεκριμένα τον Γενικό Διευθηντή κο Τσιμπόγλου Φίλιππο σχετικά με τα δικαιώματα συμμετοχής και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για το έργο με τίτλο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015».Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος  Συμβούλων Επιχειρήσεων κατήγγειλε το γεγονός πως απο την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης  εώς την ημερομηνία υποβολής των προσφορών μεσολάβησε μόνο μία ημέρα. Για να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή πατήστε εδώ.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη