Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.)

 

consultants1Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε προκειμένου να λειτουργήσει ως Μοχλός Ορθολογικής Ανάπτυξης του επαγγέλματος των Συμβούλων και ως Σήμα Αναγνωρισιμότητας  προς τους Επιχειρηματίες. Ο Σύνδεσμος οργανώθηκε και απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα και ως στόχος του είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα ο ΣΥ.Σ.ΕΠ ως σκοπούς έχει: Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος της συνεργασίας στον κλάδο των συμβούλων επιχειρήσεων. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών . Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους .Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του  κοινωνικού  και μορφωτικού επιπέδου αυτών. Να υποβοηθάει την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευση των μελών του. Να προβαίνει σε διαδικασίες πιστοποίησης των μελών και κατοχύρωσης του επαγγέλματος.

 

Ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων είναι αναγνωρισμένος από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με αριθμό απόφασης 29867/2010.