Γκόρη Καλλιόπη

Εταιρία: Active Coaching
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ιστοσελίδα: Website Title
Σύντομο Βιογραφικό: Personal & Executive Coach, Σύμβουλος Πωλήσεων & Επικοινωνίας, Facilitator και Εισηγήτρια σε Eνδοεπιχειρησιακά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενηλίκων. Με πάνω από 12.000 ώρες διδασκαλίας σε επιχειρησιακά και κοινοτικά προγράμματα και 15 ετών επαγγελματική και εργασιακή εμπειρία σε εταιρίες και οργανισμούς ως Διοικητικό Στέλεχος αφουγκράστηκε την ανάγκη για εξατομικευμένη προσέγγιση του όρου επαγγελματική επιτυχία και διαπροσωπική ισορροπία στην ζωή. Έχει συνεργαστεί με την Ελληνική εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Σύνδεσμο Βιομηχάνων (ΣΕΒ), Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Εμπορικούς Συλλόγους , Σωματεία ,Πολυεθνικές εταιρίες και εκπαιδευτικού οργανισμούς.
Located in: Μέλη
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη