Δημητρίου Γεώργιος

Εταιρία: George C.Dimitriou, IT Advisor
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ιστοσελίδα: Website Title
Σύντομο Βιογραφικό: George Dimitriou has a M.Sc. in Mathematics & Computer Science, from the Technische Universität Darmstadt, Germany and a Business Administration degree from the University in New Orleans, U.S.A. George has extensive and significant experience (over 35 years): • As Project Director, Team Leader or Expert of large international donor technical assistance projects in 20 countries, • In policy, planning, human resources, risk management, Governance structures, and monitoring and evaluation of development programmes and projects, • in design, implementation and evaluation of ICT Systems, e-government (Tax and Customs organizations), e-business, • In design of IT systems for monitoring, management and evaluation of Programmes (Operational Programs, PHARE, ISPA, Interreg etc.) and • In capacity building including Training and the development of training material in Information Technology and Business Planning in public bodies in transition countries.
Located in: Μέλη
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη